ธรรมะรับอรุณ ตอน "นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา - ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี"

โดย พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9). รองเจ้าคณะภาค 6 และคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม