ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 733465
Page Views 1034259
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและถวายหนังสือ
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
https://youtu.be/sEZF6DH6y14
สำนัานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล  จำนวนเงิน 6,000 บาท

รายชื่อดังต่อไปนี้

1.มุกดา  รัตนศิรินทรวุธ

2.คุณสัมฤทธิ์  เฟื่องฟู

3.คุณโชติพงษ์  เกียรตินันท์

4.คุณเชาว์ฤทธิ์  ศักดิ์ศิริฐิติกุล

5.คุณวันเพ็ญ  ฉัตรคำ

6.คุณรัตนะชัย  ดำเนินสวัสดิ์

7.คุณวารณี  ศิลานุวัฒน์

8.คุณสุภาณี  ลาภวิสุทธิสาโรจน์

9.คุณวิไลหงส์  แซ่เจีย

10.คุณอารียา  ศรีตัญญู

11.คุณบงกช  กนกแก้ว

12.คุณอรรถกร  มะเลโลหิต

13.คุณสุกัญญา  ธนพัฒน์ธนากร

14.คุณกิตติพล  เพิ่มสินทวี

15.คุณศิริพร  เสมาพงศ์พันธ์

16.คุณอัชฌา  นาคธรณินทร์

17.คุณสุพัตรา  เพิ่มเกียรติขจร

18.คุณพันนิภา  ชอุ่มชาติ

19.คุณรัสริน  ศิริเสฏฐ์กุล

20.คุณนนนุช  จิตวิสุทธิ์สิริ

21.คุณนริศร  ภัทรพงษ์พร

22.คุณมัณฑนา  ภู่ธงทอง

23.คุณนฐพร  ตาดเสน

24.คุณจิรานุช  ปันศรีเจริญชัย

25.คุณรุ่งนภา  ยังให้ผล

26.คุณมุกดา  เมฆส่อน

27.คุณพิสิทธิ์ศักดิ์  กันทวงศ์

28.คุณมณีรัตน์  แก่นจักร

29.คุณอัจฉรา  สันติวงษ์

30.คุณณัฎฐา  ชูสูรย์

31.คุณกสิวัฒน์  วงศ์วีรเดชขจร

32.คุณมนัสชยา  อภิชนังกูร

33.คุณธนาภรณ์  ชื่นคลัง

34.คุณสุนิศา  ทิมเที่ยง

35.คุณสุกฤษฎิ์  จารุเศรณี

36.คุณพาฝัน  อเนกลาภ

37.คุณบวรลักษณ์  กันตี

38.คุณสุรีรัตน์  โอริส

39.คุณธัญรดี  บุญอดุลยรัตน์

40.คุณสุมินตรา  เหล่าทะนนท์

41.คุณประภัสสร  ศิริคำ

42.คุณอุ่นเรือน  บัวกลม

43.คุณอัจฉณี  เลิศบูรณะ

44.คุณสุมิตร  พนากุชวิจิตร

45.คุณฉัตรทิพย์  พนากุชวิจิตร

46.คุณเมธยาทิพย์  ชื่นใจเล็ก

47.คุณกิ่งแก้ว  เมฆเวียน

48.คุณสุพร  ดอกไม้งาม

49.คุณจิตรลดา  งอยจันทร์ศรี

50.คุณสุทธิวรรธ์  ดิษทรัพย์ ศรีเครือดำ

51.คุณศุณิษา  มิ่งขวัญ

 

 

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 59  

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ