ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 733431
Page Views 1034225
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปษณีย์ ๕๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๘๘๑๙๑ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ตำบลวรนคร ตำบลศิลาแลง ตำบลป่ากลาง และตำบลภูคา ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ พระศรีสิทธิมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค ๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมร่วมกันกับคณะสงฆ์ตำบลศิลาแลงและตำบลวรนคร โดยการนำของพระครูสุทินนันทธรรม เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน และ พระครูสุภัทรนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด  ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั้ง ๒ ตำบล มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น ที่วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยให้เป็นห้องเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดปรางค์ เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม โดยการเสนอของ ดร.นพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔  (หนังสืออนุมัติเลขที่ ๕/๒๕๕๔) ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ทางโรงเรียนได้เปิดสอนทั้งนักธรรม-บาลี และวิชาสามัญไปพร้อมกัน โดยเน้นนักธรรม-บาลีเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ  มีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก อันเป็นเหตุนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ก้าวหน้าทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต  ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ โดย ดร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ  เตชะไกรศรี มหาอุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใจบุญได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนมอบให้ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาแก่ศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นที่อนุโมทนาอย่างยิ่ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ